• O reviji retrospektive

Uredniški odbor

Uredniški odbor revije Retrospektive dosledno upošteva uredniške smernice in znanstvene standarde. V tesnem sodelovanju z recenzenti zagotavlja, da vsi prispevki izpolnjujejo merila za objavo. Uredniški odbor pošlje članke v recenzijo vsaj dvema recenzentoma, ki sta strokovnjaka na zadevnem področju. Med “dvojnim slepim pregledom”, pri katerem so identitete avtorjev in recenzentov med seboj anonimne, se ohranja anonimnost, da se zmanjša pristranskost in zagotovi nepristranska ocena znanstvene kakovosti in ustreznosti prispevka.

Recenzenti

Recenzenti morajo zagotoviti dobro napisane, nepristranske in pravočasne povratne informacije o znanstvenih in strokovnih prednostih rokopisa. Ne smejo biti v navzkrižju interesov z raziskavo, avtorji ali viri financiranja, vsa taka navzkrižja pa morajo takoj razkriti uredniku. Anonimnost se strogo ohranja, vsi dokumenti pa se obravnavajo z največjo zaupnostjo. Rokopise glavni urednik anonimno posreduje recenzentom, da se zagotovi poštena in nepristranska ocena. Recenzenti ocenijo različne vidike, vključno z izvirnostjo, metodologijo, viri in jezikom, ter anonimno posredujejo podrobne povratne informacije in ugovore. Recenzenti, ki se ne čutijo usposobljeni za recenzijo ali je ne morejo opraviti v dogovorjenem roku, morajo o tem obvestiti uredniški odbor in odstopiti od recenzije.

Uredniška politika revije določa, da postopek recenziranja traja največ dva meseca in da so članki, ki jih sprejme uredniški odbor, objavljeni v roku štirih mesecev.

Kršitev etičnih standardov 

Manjša odstopanja, kot so nesporazumi ali manjše kršitve akademskih standardov, bomo razrešili neposredno med vpletenimi. To lahko poteka v obliki posvetovanja z osebo, ki je storila napako, ali z izrečenim opozorilom.

Za večje etične kršitve se bosta glavni urednik in uredniški odbor na podlagi dokazov odločila o najboljšem načinu ukrepanja. Ukrepi, sprejeti kot odziv na večje etične kršitve, lahko vključujejo objavo uradnega obvestila, obravnavo napake s strani uredniškega odbora, obvestilo ustreznemu oddelku ali delodajalcu avtorja ali recenzenta z uradnim pismom, umik publikacij v skladu s politiko umikanja – kot je navedeno v nadaljevanju -, začasno prepoved posameznikom, da predložijo delo, in posredovanje primera strokovni organizaciji ali pravnemu organu v nadaljnjo preiskavo in ukrepanje.

Plagiatorstvo je resna kršitev etičnih standardov, ki vključuje uporabo idej, besed ali dela nekoga drugega brez ustreznega priznanja. Revija Retrospektive ima do plagiatorstva politiko ničelne tolerance in takoj zavrne vsak rokopis, ki kaže znake plagiatorstva.

Pri obravnavi neetičnih dejanj se bo uredništvo oprlo na smernice in priporočila, ki jih ponuja Odbor za etiko publikacij (COPE): http://publicationethics.org/resources/.

Politika umika prispevka

Časopis Retrospektive Journal ima strogo politiko umikanja člankov, ki se uporablja v primerih etičnih kršitev, kot je plagiatorstvo, ali večjih prekrškov. Glavni cilj preklica je popraviti napake ter ohraniti verodostojnost in integriteto revije.

Avtorske pravice in politika odprtega dostopa revije

Revija Retrospektive je zavezana k zagotavljanju prostega dostopa do vseh člankov na svoji spletni strani in ne zaračunava nobenih pristojbin za oddajo, pregled ali objavo. Avtorji obdržijo določene pravice, vključno z možnostjo deponiranja PDF-ja založnika v repozitorijih ali objave na osebnih spletnih straneh. Založniku pa ob sprejemu podelijo različne pravice, pri čemer še vedno ohranijo pravico do prevoda članka v druge jezike in njegove uporabe v nekomercialne namene.

Avtorji

Avtorji morajo upoštevati navodila za avtorje, ki so objavljena na spletni strani revije. Potrjujejo, da so njihovi prispevki izvirni raziskovalni članki, ki izhajajo iz njihovih lastnih raziskav, pri čemer zagotavljajo točnost posredovanih informacij in ustrezno navajanje del drugih avtorjev. Avtorji zagotavljajo, da besedila, ki jih predložijo v objavo, niso bila objavljena drugje ali da trenutno niso v obravnavi za objavo drugje, razen prevodov besedil. Avtor mora priznati prispevek drugih k predloženemu rokopisu, zasebno pridobljene informacije pa mora uporabiti le s pisnim dovoljenjem vira. Če ima članek več avtorjev, je treba za objavo pridobiti soglasje vseh avtorjev. Avtorji so odgovorni za pridobitev dovoljenja za objavo avtorsko zaščitenih slik in drugega gradiva. Z oddajo člankov za objavo v reviji Retrospektive se avtorji strinjajo z objavo svojih besedil na spletni strani revije.