• O reviji retrospektive

Uredništvo

 • Uredniki in uredniški odbor pri odločanju o primernosti člankov za objavo sledijo uredniški politiki in znanstvenim standardom, pri čemer jim z nasveti pomagajo recenzenti.
 • Uredništvo pošlje prispevke v recenzentski postopek z najmanj dvema recenzentoma, ki sta strokovnjaka za tematiko posameznega prispevka.
 • Uredništvo in recenzenti so zavezani k tajnosti recenzentskih postopkov.

Recenzenti

 • Recenzentski postopki so anonimni: recenzenti imen avtorjev ne poznajo, avtorji pa ne imen recenzentov.
 • Recenzenti morajo vse rokopise, ki jih dobijo v oceno, obravnavati kot zaupne dokumente in jih ne smejo uporabiti v lastno korist.
 • Recenzenti, ki se ne čutijo dovolj usposobljene za recenzijo, ali recenzije ne bi mogli opraviti v dogovorjenem roku, so dolžni o temu obvestiti uredništvo in odstopiti od recenzije.

Avtorji

 • Avtorji se morajo pri pisanju prispevkov držati Navodil avtorjem, ki so objavljena na spletni strani revije.
 • Avtorji zagotavljajo, da so njihovi prispevki izvirno znanstveno delo in rezultat njihovih raziskav, da so navedeni podatki točni in da so uporabljena dela drugih avtorjev korektno navedena ali citirana.
 • Avtorji zagotavljajo, da besedila, ki so jih ponudili v objavo reviji Retrospektive niso bila že objavljena ali pa so v postopku objave v drugi publikaciji. Izjema so prevodi člankov v tuje jezike.
 • Avtor mora ustrezno navajati delo ostalih, ki so sodelovali pri nastanku prispevka. Informacije, ki jih je avtor pridobil zasebno, lahko uporablja le s pisnim dovoljenjem vira.
 • Če je avtorjev več, je za objavo potrebno soglasje vseh avtorjev.
 • Za pridobitev dovoljenj za objavo avtorsko zaščitenega slikovnega in drugega gradiva so odgovorni avtorji prispevkov.
 • Avtorji prispevkov se z objavo v reviji Retrospekitve strinjajo, da so lahko njihova besedila objavljena tudi v elektronski obliki revije Retrospektive ali posamezno.