Retrospektive

Revija Retrospektive je recenzirana znanstvena revija, v kateri so objavljeni znanstveni članki iz zgodovinopisja in sorodnih področij, kot so arheologija, geografija, etnologija in druga. Časovno zaobjema obdobje od sredine 18. stoletja do sodobnosti in se tako osredotoča na novejšo zgodovino. S tem se časovno ne ukaluplja v preozko odmerjeno obdobje, saj je sodobna zgodovina neposredno povezana s procesi 18. in 19. stoletja. Tematsko se revija osredotoča na raziskovanje odnosov, stikov, stapljanj in oddaljevanj različnih ljudstev, idej, gibanj in politik v Evropi ter vseh njenih civilizacijskih podaljških. Tovrstni procesi so se dogajali že vse od selitve prednika človeka iz Afrike, v novejšem času pa so ti procesi vodili v globaliziran svet, kjer so odnosi in stiki kot posledica sodobnih načinov komunikacije in odnosa do okolja vedno bolj prepleteni in zapleteni. Posledice se kažejo na številnih področjih politike, diplomacije, demografije, migracij, uporabe in izrabe zemlje in surovin ter vseobsegajoče kulture. Raziskovanje vzrokov in posledic teh procesov v družbi in v okolju pa je dejanje, ki se ga je treba lotiti interdisciplinarno, zato bo tudi revija tako usmerjena.

Revija Retrospektive je uvrščena v European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) in v Ulrich’s Periodical Directory mednarodno bibliografsko bazo podatkov.

Cena izvoda: 20 €
Letna naročnina: 30 €

Tematski sklopi revije

Razprave vključujejo recenzirane članke, ki morajo sovpadati v tematsko in časovno shemo revije. Članek je odobren za objavo, v kolikor ga odobrita najmanj dva anonimna recenzenta, kar se izkaže na podlagi recenzentskega obrazca. Avtor je dolžan članke popraviti v najkrajšem možnem času. Za popravke in dopolnila, s katerimi se avtor ne strinja, je dolžan podati obrazložitev.

Razdelek Nove tehnologije prikazuje nove tehnološke postopke in tehnološke pripomočke, ki omogočajo inovativen vpogled na raziskave v zgodovinopisju in sorodnih področjih. Vključujejo lahko opise novih metodoloških pristopov, tehničnih rešitev, naprav ali računalniških programov na podlagi primerjalnih študij ali študij primera (case study).

Historična dokumentacija vključuje prispevke, ki v večji meri ponazarjajo objavo pisnih in materialnih virov.

Ocene in poročila so namenjena ocenam objavljenih del ter poročilom z različnih srečanj.

Cilj revije

Z revijo želimo slovensko zgodovinopisje bolj približati mednarodnemu okolju ter omogočiti uveljavljanje predvsem mlajše generacije raziskovalcev. Zato uredniški odbor poleg članov slovenskih ustanov (Oddelek za zgodovino FF UL, ZRC SAZU) sestavljajo tudi članih tujih inštitucij, ki so hkrati tudi raziskovalci mlajše generacije. Enkrat letno bo izšla posebna številka revije, ki bo namenjena izključno doktorskim študentom.

Uredniški odbor

dr. KORNELIJA AJLEC
dr. KORNELIJA AJLECglavna urednica
Oddelek za zgodovino, Univerza v Ljubljani, zgodovinopisje
dr. PETER MIKŠA
dr. PETER MIKŠAodgovorni urednik
Oddelek za zgodovino, Univerza v Ljubljani, zgodovinopisje
dr. MATIJA ZORN
dr. MATIJA ZORN
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, geografija
dr. BOŽO REPE
dr. BOŽO REPE
Oddelek za zgodovino, Univerza v Ljubljani, zgodovinopisje
dr. PETRA TESTEN
dr. PETRA TESTEN
Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, zgodovinopisje

Mednarodni uredniški odbor

dr. YOSHITOME KOTA
dr. YOSHITOME KOTA
Kanagawa University, mednarodni odnosi
dr. SANJA PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ
dr. SANJA PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ
Serbian Institute for Modern History
dr. SLOBODAN MARKOVIĆ
dr. SLOBODAN MARKOVIĆ
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, University of Novi Sad
dr. IVAN LAKOVIĆ
dr. IVAN LAKOVIĆ
University of Montenegro, Historical Institute
dr. BOJAN BALKOVEC
dr. BOJAN BALKOVEC
Oddelek za zgodovino, Univerza v Ljubljani, zgodovinopisje

Tehnična in strokovna pomoč

JURE BEŽAN
JURE BEŽANTehnični urednik
Združenje Retrospektive
MAJA VEHAR
MAJA VEHARLektorica, tehnična urednica
Oddelek za zgodovino, Univerza v Ljubljani
ANA MARIJA LAMUT
ANA MARIJA LAMUTTajnica revije
TJAŠA KRIVEC
TJAŠA KRIVECOblikovanje in tehnična podpora

Izdajatelj

Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij – Retrospektive

Naklada: 100 izvodov